ภัยร้ายใกล้ตัวจากแมลงสาบ
53 views
0
0

ภัยร้ายใกล้ตัวจากแมลงสาบ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย