ความคืบหน้าหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
109 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ตำแหน่ง - รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเด็น - ความคืบหน้าหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความคืบหน้าหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า ขณะนี้หลักสูตร “ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้” เป็นหลักสูตรแรก ในการพัฒนาคนอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้สูง โดยกระทรวง อว.ได้ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทางไซเบอร์ และภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรการร่วมกันสอนในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สอนไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่สามารถนำผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาสอนได้ด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้