เก็บรักษายาอย่างไรให้ถูกวิธี
59 views
0
0

เก็บรักษายาอย่างไรให้ถูกวิธี
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ภก.ดร.วีระเกียรติ บุญกนกวงศ์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย