เปิดโลกทัศน์เรื่องพลังงานและความยั่งยืน
152 views
0
0

เปิดโลกทัศน์เรื่องพลังงานและความยั่งยืน
• มองภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในเมืองไทย
• มุมมองเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่เปลี่ยนไป
• กระทรวงพลังงานกับการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน
• เรื่องพลังงานและความยั่งยืนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริงนั้น เกิดขึ้นเพราะอะไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)