กายภาพบำบัดกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
126 views
0
0

กายภาพบำบัดกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย