สถานการณ์โรคติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร
55 views
0
0
"ตอนที่ 2"

สถานการณ์โรคติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ตอนที่ 2)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย