การใช้กัญชา ความท้าทายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
65 views
0
0
"ตอนที่ 1"

การใช้กัญชา ความท้าทายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ (ตอนที่ 1)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย