รู้จักศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ
54 views
0
0

รู้จักศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย