Wabi-Sabi เห็นความงดงามในชีวิตมากยิ่งขึ้น
170 views
0
0

เข้าใจความหมายและความงดงามของชีวิตผ่านหลักคิด Wabi-Sabi ของญี่ปุ่น

• Wabi-Sabi คืออะไร (นาที 1.20)

• จุดเริ่มของ Wabi-Sabi มาจากวัฒนธรรมการชงชา (นาที 3.40)

• ความหมายของ Wabi = ความเรียบง่าย ความสงบ ความงามจากภายใน (นาที 8.45)

• ความหมายของ Sabi = ความงามที่ทรงคุณค่าตามกาลเวลา (นาที 11.30)

• ความงามแบบ Wabi-Sabi ความงามที่เกิดจากความเรียบง่าย เราจะสัมผัสความงามแบบนี้ได้อย่างไร (นาที 15.30)

• รู้สึกถึง Wabi-Sabi ผ่านบทกวีไฮกุ (นาที 18.20)

• สิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก Wabi-Sabi 1) การมองเห็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว 2) การมองเห็นความงามมากขึ้น (นาที 19.30)

รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย