ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนการลงทุน
165 views
0
0
"Factor investing"

เวลาพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุน อะไรทำให้การลงทุนมีผลตอบแทนแตกต่างกัน อะไรทำให้เราประเมินได้ว่าการลงทุนในทางเลือกที่แตกต่างกันนี้ จะสร้างผลตอบแทนเท่าไหร่

Factor investing ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนการลงทุน (นาที 1.40)

• เปรียบเทียบ 'การลงทุน' กับ 'มื้ออาหาร' เพื่อให้เข้าใจง่าย

• มี Factor อะไรบ้าง

• Factor ที่ดี มีอะไรรองรับ

• Pricing Factor ผลตอบแทนมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อน

• Factor investing ในประเทศไทย สามารถสร้างผลตอบแทนได้ไหม

• Factor Library ห้องสมุดข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้น โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/factor-library/overview

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย