โรคความดันโลหิตสูงและการใช้ยา
58 views
0
0

โรคความดันโลหิตสูงและการใช้ยา
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : รศ.ภญ.ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย