ภาวะโลกร้อน ทำประกันได้ไหม
131 views
0
0
"(Re)insurance"

(Re)insurance = การทำประกันภัยต่อ คือการที่บริษัทประกันทำประกันให้กันเอง (นาที 2.40)

• ที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของการทำประกัน (นาที 4.20)

• หลักการประกัน อะไรทำประกันได้ อะไรทำประกันไม่ได้ (นาที 8.35)

• "การทำประกันภัยต่อ" เกิดประโยชน์และมีหลักการทำงานอย่างไร (นาที 12.50)

• 50 ปีที่ผ่านมา โลกเกิดภัยพิบัติมากขึ้น (นาที 20)

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย