บทบาทของการฉายรังสีแผลเป็นคีลอยด์
147 views
0
0

บทบาทของการฉายรังสีแผลเป็นคีลอยด์
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย