กายภาพบำบัดกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตอน การออกกำลังกายอย่างง่ายที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ
149 views
0
0
"ผศ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"