การทำสตัฟฟ์สัตว์: กุ้งสวยงาม
75 views
0
0

การทำสตัฟฟ์สัตว์: กุ้งสวยงาม
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย