ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
73 views
0
0

ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย