โรคติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
77 views
0
0

โรคติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคำ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย