แนวทางป้องกันการติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มสัตว์ปีก
76 views
0
0

แนวทางป้องกันการติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มสัตว์ปีก
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคำ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย