สัตวแพทย์กับการเลี้ยงสัตว์
77 views
0
0

สัตวแพทย์กับการเลี้ยงสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.น.สพ.ชาตรี คติวรเวช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย