นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อวัยวะจำลอง กายวิภาคทางสัตวแพทย์จากเยื่อกระดาษ
75 views
0
0

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อวัยวะจำลอง กายวิภาคทางสัตวแพทย์จากเยื่อกระดาษ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย