นวัตกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้กายวิภาคทางสัตวแพทย์ในรูปแบบ 3 มิติ
71 views
0
0

นวัตกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้กายวิภาคทางสัตวแพทย์ในรูปแบบ 3 มิติ
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย