การวินัจฉัยโรคจากน้ำลายสุกร (ตอนที่ 2)
90 views
0
0

การวินัจฉัยโรคจากน้ำลายสุกร (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : สพ.ญ.ดร.เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย