โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ "Paint for Friends"
93 views
0
0

โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ "Paint for Friends"
ผู้ดำเนินรายการ : ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย