การเลี้ยงสัตวแปลกต่างถิ่น
82 views
0
0

การเลี้ยงสัตวแปลกต่างถิ่น
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.น.สพ.ชาตรี คติวรเวช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย