โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในสุนัข
85 views
0
0

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย