แนวทางการรักษามะเร็งแนวใหม่
76 views
0
0
"รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย