ดร.อัมเบดการ์ คือใคร | เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล
186 views
0
0

คนอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
แต่มีคนอินเดียจำนวนมากที่ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ ภายใต้การนำและวิธีคิดของ ดร.อัมเบดการ์

ดร.อัมเบดการ์ คือใคร?

-มอง ดร.อัมเบดการ์หลากมิติ ที่มากกว่าแค่การนับถือศาสนา
-เมื่อศาสนาพุทธไม่ใช่ที่พึ่งทางใจ แต่ใช้เพื่อปลดแอกสถานะทางสังคมในอินเดีย
.
เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล | รายการ We are Asean+
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย