รัฐเจ็ดสาวน้อย ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย | เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล
166 views
0
0

รัฐเจ็ดสาวน้อย รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย

- อินเดียที่ไม่ใช่อินเดียในภาพจำแบบที่เราคุ้นเคย
- พื้นที่ที่ยังมีปัญหาข้อพิพาท (จีน-อินเดีย)
- พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษา ศาสนา เชื้อชาติ
- พื้นที่ที่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์อยู่มาก
- พื้นที่ที่เป็นประตูสู่อาเซียน (Gateway to Asean)

รัฐเจ็ดสาวน้อย

ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
ถ้ามองในทางเศรษฐกิจ พื้นที่ตรงนี้รายได้ต่อคนต่อปีต่ำ แต่ในความเป็นจริง พื้นที่ตรงนี้ี่มีศักยภาพสูงมากในการพัฒนา มีประชากรที่มีความหลากหลายทางภาษา ศาสนา เชื้อชาติ รวมกัน 45-50 ล้านคน มี Land Connectivity ที่เชื่อมต่ออินเดีย-เมียนมาร์-ไทย

อัตลักษณ์ รัฐชาติ

ความคิดเรื่องรัฐชาติที่มีพรมแดนชัดเจนว่าใครอยู่ที่ไหน อย่างไร เพื่อจะได้ผนวกรวมให้เกิดอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ง มีข้อเสียบางอย่าง

เพราะในความจริงคนๆ หนึ่งสามารถมีอัตลักษณ์หลากหลายได้ คนหลากเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติได้ จนเมื่อไปสร้างความคิดเรื่องรัฐชาติขึ้นมา พยายามหาความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำให้คนในพื้นที่เหลืออยู่แค่ไม่กี่อัตลักษณ์ ในที่สุดก็เป็นประเด็นปัญหาเมื่อพื้นที่ตรงนั้นเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมา ตรงนี้จึงอันตราย
.
เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล | รายการ We are Asean+
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย