โยคะ: ของขวัญจากอินเดีย | เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล
176 views
0
0

-จุดเริ่มและความสำคัญของวันโยคะสากล
-โยคี กับ โยคะ
-รู้จักโยคะอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเล่นเพื่อออกกำลัง แต่เป็นหนทางหลุดพ้นไปสู่พระเจ้าหรือโมกษะ

โยคี

โยคี เป็นคำใช้เรียกผู้ปฏิบัติโยคะ (แต่ด้วยปัญหาทางภาษาที่ผูกกับความเชื่อที่ว่า โยคีต้องผมยาว อยู่ในป่า สันโดษ)

โยคะ

โยคะ แปลว่า ร่วม | หมายถึง ร่วมร่างกายกับจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป้าหมายในชีวิตที่ไปสู่ความหลุดพ้นของจิตใจ

"ปรัชญาชีวิตชาวอินเดีย ไม่ได้มองชีวิตเป็นโลกทางวัตถุเท่านั้น แต่มีโลกทางจิตใจที่สัมพันธ์กัน
เราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ได้ จิตใจต้องควบคู่ไปด้วย ดังนั้นการปฏิบัติโยคะคือการฝึกจิต ทำให้กายกับจิตประสานกัน ทำให้ลมหายใจกับการเคลื่อนไหวไปด้วยกัน"

.
เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล | รายการ We are Asean+
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย