อาการแสบร้อนในช่องปาก
66 views
0
0
"ผศ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

อาการแสบร้อนในช่องปาก

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: ผศ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย