สมุนไพรที่ปลอดภัย
69 views
0
0
"รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย