โปรตีนกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
89 views
0
0
"อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โปรตีนกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย