การทำงานแบบปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
152 views
0
0
"อ.อิสระ พัฒนศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การทำงานแบบปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

เรื่องการทำงาน นักจิตวิทยามองเป็น 2 มุม คือ
1. ผลที่มนุษย์ทำงานได้
2. พฤติกรรมที่มนุษย์ทำงาน

นักจิตวิทยาสนใจว่า การประเมินลูกน้อง หัวหน้าสนใจพฤติกรรมการทำงานที่ดีหรือไม่ดีมากกว่า
ผลสำรวจปรากฏว่า คนที่ประเมินผลจะจดจำพฤติกรรมที่ไม่ดีได้มากว่า เพราะกระทบจิตใจ
.
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: อ.อิสระ พัฒนศึกษา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย