บทบาทของนักกายภาพบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า
195 views
0
0
"อ.ดร.ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

บทบาทของนักกายภาพบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย