การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและเหมาะสมในการตรวจสุขภาพ
80 views
0
0
"อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและเหมาะสมในการตรวจสุขภาพ

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย