แปรงฟันอย่างไรให้ห่างไกลโรคเหงือก
212 views
0
0
"ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

แปรงฟันอย่างไรให้ห่างไกลโรคเหงือก

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ทญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย