การทำกายภาพบำบัดกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ
441 views
0
0

การทำกายภาพบำบัดกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย