การจัดเก็บรักษาเว็บถาวร: อนาคตแห่งการรักษาความทรงจำบนโลกออนไลน์
491 views
0
0
"ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์"

การจัดเก็บรักษาเว็บถาวร (Web archiving) : อนาคตแห่งการรักษาความทรงจำบนโลกออนไลน์
.
รายการอักษรพาที
รศ.จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์ และ อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย