a piece(s) of paper สร้างชีวิตให้กระดาษได้มากกว่าหนึ่ง
61 views
0
0
"ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง a piece(s) of paper"

a piece(s) of paper สร้างชีวิตให้กระดาษได้มากกว่าหนึ่ง
- จุดเริ่มต้นแนวคิดที่อยากเพิ่มอายุการใช้งานให้กระดาษ
- อยากต่อยอดสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้รู้จักใช้ของนานขึ้น
- งานรักษ์โลกที่มาพร้อมกับการออกแบบให้โดนใจ

รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง a piece(s) of paper