อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย
154 views
0
0
"ภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาภาษาอาหรับ)"

อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย
.
รายการอักษรพาที
อ.ดร.กมล บุษบรรณ์ และ ผศ.ดร.มานพ อาดัม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย