ระบบการจัดการการขนส่ง: การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจ
113 views
0
0
"ผศ.ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ Chula Systems Engineering"

ระบบการจัดการการขนส่ง: แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจ
- โลจิสติกส์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
- ปัญหาระบบการขนส่งในปัจจุบัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
- อุปสรรคและความท้าทายในอนาคต
.
รายการพูดจาประสาช่าง
อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ เลขานุการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต Chula Systems Engineering