วิศวกรรมศาสตร์กับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
49 views
0
0
"รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์"

วิศวกรรมศาสตร์กับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
- จุดเริ่มต้นของรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
- รู้จักการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ myCourseVille ร่วมกับระบบ Video Conferencing
- การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ช่วงสถานการณ์โควิด-19
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย