การดูแลผู้สูงวัยในช่วงที่มีโรคระบาด
33 views
0
0
"แนวทางการดูแลผู้สูงวัยในช่วงที่มีโรคระบาด"

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย