ขยะช่วงโควิด-19
87 views
0
0

ขยะช่วงโควิด-19
- ขยะที่มาจากบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมากช่วงสถานการณ์โควิด-19
- การแยกขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะ เราช่วยกันได้
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา และ ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย