แนวทางการปรับพฤติกรรมและปรับใจในยามเกิดโรคระบาด
91 views
0
0
"สิ่งสำคัญคือการดูแลตนเองให้ดี และระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น"


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่เกิดขึ้น การรับข้อมูลข่าวสารและพบว่าแต่ละประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บางคนแสดงอาการวิตกกังวล และหวาดระแวง และมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่รู้ว่าการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นี้จะจบลงเมื่อไร ซึ่งอาการวิตกกังวลของแต่ละคนจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการรับรู้ เป็นสำคัญ ดังนั้นการปรับพฤติกรรมและปรับใจในยามเกิดโรคระบาด จำเป็นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพฤติกรรมปกติที่เคยปฏิบัติกันมา เช่น
- ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ต้องอยู่ในระดับที่พอดี ไม่มากจนเกิดไป เช่น การปรับพฤติกรรมการล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ
- ต้องระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำนั้นจะส่งผลต่อผู้อื่น ดังนั้นทำให้ต้องหมั่นดูแลตนเองให้ดี ไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน
- จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้เอื้อต่อการปรับพฤติกรรม เช่น การจัดให้สามารถเข้าถึงอ่างล้างมือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

.

สำหรับการแสดงความรู้สึกและพฤติกรรมต่อผู้อื่น ควรแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อเห็นคนไอจามในที่สาธารณะ ไม่ควรแสดงออกด้วยการตำหนิติเตียน แต่ควรแสดงความห่วงใย และไม่ตัดสิน ด้วยการเข้าไปสอบถามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่ หรือหยิบยื่นยาอมให้ เป็นต้น

.

กลยุทธ๋การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
- ดูแลตนเองอยู่เสมอ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหมั่นล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ
- ใช้เวลากับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก ด้วยการพูดคุุยถึงความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการระบายความรู้สึก ไม่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากจนเกินไป
- ทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความกังวล เช่น การร้องเพลง การสวดมนต์ เป็นต้น
- ดูแลสุขภาพกายและใจ ทั้ง 9 ขัอดังนี้
1. ดูแลมือให้สะอาด ล้างมือให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
2. ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้าถ้าไม่จำเป็น
3. ไอ จาม อย่างมิดชิด
4. หากเจ็บป่วย มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศา มีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์
5. หมั่นทำความสะอาดสิ่งของใกล้ตัว อย่างกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
6. รับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
7. ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่โกรธ หงุดหงิดหรือขุุ่นเคืองต่อผู้อื่น
8. เสริมสร้างสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ
9. ดูแลผู้สูงอายุให้อยู่แต่บ้านเพื่อลดการสัมผัสเชื้อ

.

หากฟังข่าวแล้วรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไป สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับนักจิตบำบัด เพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียดที่เกิดขึ้น

.

----------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่...
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย