โรคติดเชื้อที่พบมากและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในแมว
72 views
0
0
" รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โรคติดเชื้อและข้อแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในแมว
แมวมีโรคติดเชื้ออยู่เยอะ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของแมวตามมา จะมีวิธีป้องกันโรคเพื่อให้แมวมีสุขภาพดีได้อย่างไร
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และที่ปรึกษาศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย