ความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติในประเทศไทย
97 views
0
0
"น.สพ.ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสัตวแพทย์ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก องค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก"

ความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติในประเทศไทย
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: น.สพ.ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสัตวแพทย์ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก องค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก