4T หลักการตลาดใหม่ยุคโควิด-19
119 views
0
0

การตลาดสมัยก่อนคือ 4P (Product, Price, Place, Promotion)
ต่อมาเปลี่ยนเป็น 4C (Customer solution, Customer cost, Convenience, Communication)
เกิดโควิด หลักการตลาดที่เคยใช้ได้ผลต้องปรับใหม่ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่และพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค

4T หลักการตลาดใหม่ยุคโควิด-19

1. Tangible solution / Touchable solution
ทำให้ความ (รู้สึก) ปลอดภัยจับต้องได้

2. Transparent pricing
การตั้งราคาที่โปร่งใส เป็นธรรม เพราะลูกค้าเริ่มเรียนรู้ต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ต่อไปการตั้งราคาแบบมั่วๆ จะอยู่ยาก

3. Timely
ไม่ต้องสะดวกสบายมาก ทำให้ทันเวลาก็พอ

4. Truth
ไม่เล่าเรื่องเรื่อยเปื่อยเกินจริง พูดความจริงกับลูกค้า
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16