บทบาทสัตวแพทย์กับงานสัตว์ทดลอง: การเลี้ยงสัตว์ทดลอง
102 views
0
0
"น.สพ.ญ.ดร.นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข"

บทบาทสัตวแพทย์กับงานสัตว์ทดลอง: การเลี้ยงสัตว์ทดลอง
• ความหมายของสัตว์ทดลองในประเทศไทย
• การใช้สัตว์ในงานทดลอง
• การเลี้ยงสัตว์ในงานทดลอง
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: น.สพ.ญ.ดร.นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข