เจลแอลกอฮอล์จากหน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
68 views
0
0
"อ.ดร.ธีรพงศ์ ยะทา หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เจลแอลกอฮอล์จากหน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- จุดเริ่มต้นของการผลิตเจลแอลกอฮอล์ของหน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- การพัฒนาคุณสมบัติของเจลแอลกอฮอล์
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ธีรพงศ์ ยะทา หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย